RODO - PZG Siedlce

Link do strony głównej PZG KT w Siedlcach
Dziś mamy:
Przejdź do treści

RODO


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”). Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia przekazujemy Państwu kilka informacji dotyczących zasad oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach (08-110) - ul. Jana Kilińskiego 29, telefon: 25 632 43 78, adres poczty e-mail: pzg.siedlce@wp.pl.

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania oferty w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizacji szkoleń z języka migowego oraz w ramach realizacji ciążących na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i innych przepisów prawnych. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi przez Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach.

3. Jakie są kategorie odbiorców?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są, upoważnieni przez Administratora danych, pracownicy Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Siedlcach oraz podmioty z nami współpracujące.

4. Rodzaj przetwarzanych danych?

PZG KT w Siedlcach zbiera i przetwarza dane:
  • dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, PESEL,
  • dane adresowe – pełny adres,
  • informacja o stopniu uszkodzenia słuchu,
  • numer tel. komórkowego / adres poczty elektronicznej.

5. Podstawa prawna zbierania danych osobowych?

  • zgoda osób, których dane dotyczą, (w stosunku do osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnej) zgoda ich przedstawicieli ustawowych,
  • Statut Polskiego Związku Głuchych,
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 210)


6. Jakie przysługują Państwu uprawnienia?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać drogą telefoniczną lub przesyłając treść żądania środkami komunikacji elektronicznej lub pisząc na adres korespondencyjny PZG KT w Siedlcach.

7. Czy i gdzie mogą Państwo złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

8. Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Wróć do spisu treści