Deklaracja dostępności - PZG Siedlce

Link do strony głównej PZG KT w Siedlcach
Dziś mamy:
Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pzgsiedlce.eu.


 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych w pełni cyfrowo,
 • mapa dostępna na stronie nie jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pracujemy nad tym, by pliki wideo nagrane po dniu 23 września 2020 r. miały już dodane napisy, a w uzasadnionym przypadku audiodeskrypcję,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Ługowski.
 • E-mail: pzg.siedlce@wp.pl
 • Telefon: +48256324378

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach
 • Adres: ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
 • E-mail: pzg.siedlce@wp.pl
 • Telefon: +48256324378

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Siedlcach (biuro) znajduje się przy ulicy Jana Kilińskiego 29 w Siedlcach, na pierwszym piętrze.
Wejście do budynku jest bezprogowe, parterowe.
Budynek nie posiada windy, siedziba organizacji znajduje się na pierwszym piętrze, schody zabezpieczone są barierką. Na dole jest korytarz - poczekalnia. W przypadku osób na wózku inwalidzkim, osób głuchoniewidomych /w tym z psem asystującym/ – specjalista ds. rehabilitacji-tłumacz języka migowego schodzi na dół i świadczy usługi wsparcia, porady przy stanowisku na korytarzu /poczekalni. Nie zachodzi konieczność wjazdu petenta/ klienta na pierwsze piętro.
Opis dostosowań – korzystanie ze wsparcia indywidualnego i grupowego jest dostępne również w formie on-line za pomocą urządzeń internetowych, komunikatora Skype, poczty internetowej, stała dostępność do usługi tłumacza języka migowego jest możliwa, również za pomocą aplikacji messenger w godzinach pracy organizacji.
Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM) w godzinach funkcjonowania Koła Terenowego.
Przed bezpośrednim wejsciem do budynku brak wyznaczonych miejsc do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych bo to jest oficyna wewnątrz podwórka.
Natomiast oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują przed posesją /przed zespołem budynków/, w którym znajduje siedziba organizacji.
Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma pętli indukcyjnych.


PZG KT w Siedlcach posiada również jednostki organizacyjne, są to:

Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, który również znajduje się w siedzibie Koła Terenowego przy ulicy Jana Kilińskiego 29 i opis dostępności architektonicznej jest identyczny jak dla siedziby biura.


Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu znajduje się w budynku położonym przy ulicy Aleksandrowskiej 4 w Siedlcach.
Wejście do budynku jest bezprogowe, parterowe. Budynek jest nadzorowany przez recepcjonistę.
W budynku znajdują się winda, schody z poręczami, szerokie korytarze oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki.
Pomieszczenia Osrodka znajdują się na parterze, istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Przed budyniem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Ośrodek posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, jak również online.

Wróć do spisu treści